ਵੋਟਰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਮਾਰਖਮ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਆਓ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਕੇ ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ!

House icon

ਚਰਣ 1: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

  • ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
  • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
  • ਇੱਕ ਮਾਰਖਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ,
  • ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।.
Laptop with magnifying glass icon

ਚਰਣ 2: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਮਿਊਂਸਪਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ)

Mailbox with envelope icon

ਕਦਮ 3: ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ

Calendar icon

ਚਰਣ 4: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ:

  • ਆਨਲਾਈਨ
  • ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ
  • ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਚੋਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ
Candidate at podium icon

ਚਰਣ 5: ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

X icon

ਚਰਣ 6: 14 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ - ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ

Chat bubble icon

ਚਰਣ 7: ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਰੋ

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

Person speaking into megaphone icon

ਚਰਣ 8: ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਰ 'ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Google Translate ਵੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Elections Markham
Markham Civic Centre
101 Town Centre Boulevard
Markham, Ontario, L3R 9W3
905.477.7000 x8683 (VOTE)
vote@markham.ca 

Scroll to top